Regels geven zuurstof

Printvriendelijke versie
Organisaties ontplooien hun werking met diverse organisatie- en financieringsvormen. Het beleidskader moet zuurstof bieden voor deze realiteit.
Wat gebeurt er? 
Sociaal-culturele organisaties gaan voor hun doel. Ze vergaren hiervoor draagvlak bij de achterban en middelen vanop diverse fronten. Zij worden dikwijls geconfronteerd met overheidsdiensten die ervan uitgaan dat hun subsidielijn de enige slagader is voor de werking of het project van de organisaties. Het koppelen met andere financierings- en organisatievormen wordt dan moeilijk gemaakt. Ingewikkelde regels rond cofinanciering, het oneigenlijk interpreteren van het begrip “dubbele subsidiëring”,… zijn hiervan het gevolg. Dit zorgt voor heel wat nutteloze overlast bij organisaties en een versnippering in de beleidsvoering.
Wat moet er gebeuren? 
De overheden garanderen in hun beleidsvoering een open beleidskader dat organisaties in staat stelt om een werking te ontplooien vanuit diverse organisatie- en financieringsvormen.
Dat betekent onder meer 
  • De Vlaamse overheid faciliteert een transparante en gebruiksvriendelijke portaalsite met alle (Europese, federale, Vlaamse, provinciale,…) subsidielijnen die relevant zijn voor het sociaal-cultureel werk (cfr. premiezoeker voor verbouwingen, rechtenverkenner,…).
  • Gericht interdepartementaal overleg moet zorgen voor een sociaal-cultureel partnerschap met andere domeinen om samen een ontkokerd beleid te kunnen voeren voor het sociaal-cultureel werk. Zo kunnen subsidielijnen en ondersteuningsstructuren mee afgestemd raken op het sociaal-cultureel volwassenenwerk. We verwachten een minister die haar/zijn vakadministratie hier ruimte voor geeft.
  • Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring wil een eenvormig kader creëren voor de toekenning en aanwending van subsidies. Dit besluit is geen goede zaak voor de organisaties, omdat de regels rond reserveopbouw en verantwoording meer administratieve lasten opleggen aan de organisaties en de administraties. Bovendien wil dit voorontwerp ook op procedureel vlak de subsidieverhoudingen met andere overheden regelen, zonder hiermee te hebben afgestemd. We pleiten ervoor om dit besluit niet goed te keuren.
  • Sociaal-culturele organisaties moeten de nodige –ook decretale- ruimte krijgen voor de verkenning van andere organisatievormen, naast of in combinatie met de bestaande vzw-structuur: internationale vereniging zonder winstoogmerk, stichting van openbaar nut, coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (voor het geheel van de werking en/of in samenwerking met anderen om voor bepaalde delen van de werking schaalvoordeel te zoeken),…
  • Crowdfunding, samen-aankoop, complementaire munten,…: binnen het sociaal-cultureel werk wordt al langer met deze en andere financieringsvormen geëxperimenteerd en gewerkt. We vragen dat de overheden mee zoekt naar oplossingen voor (juridische en administratieve) drempels om hiermee te kunnen werken.