Een stabiel subsidiekader

Printvriendelijke versie
"De Vlaamse overheid moet de eigen subsidie-verplichtingen onverkort nakomen."
Wat gebeurt er? 
Tussen 2009 en 2013 derfde het sociaal-cultureel volwassenenwerk 15,5 miljoen euro van de middelen waar de sector bij een normale uitvoering van het decreet recht op zou hebben. De lineaire besparingen zorgden voor een algemene achteruitgang in de koopkracht. Daarnaast werden een aantal maatregelen niet uitgevoerd (experimentenregeling, de minimale subsidie-enveloppe voor bewegingen). Dat betekende voor de betrokken organisaties een forse achteruitgang. Ook de migrantenverenigingen, de volkshogescholen en het steunpunt werden geconfronteerd met een forse vermindering van hun subsidies. Met de toevoeging in het decreet van de bepaling dat voortaan de subsidies “binnen de perken van de kredieten” zouden worden uitgevoerd, maakte de Vlaamse overheid van zichzelf een onbetrouwbare partner.
Wat moet er gebeuren? 
De Vlaamse overheid garandeert een stabiel subsidiekader voor de sociaal-culturele organisaties. Ze komt de eigen verplichtingen onverkort na.
Dat betekent onder meer 
  • De inschrijving in het decreet dat de subsidies voortaan binnen de perken van de kredieten worden uitbetaald, moet onmiddellijk worden geschrapt. Deze bepaling schaadt fundamenteel het vertrouwensbeginsel. Om nog te zwijgen van de onzekerheid in organisaties, met nefaste impact op werking en personeel tot gevolg.
  • De Vlaamse overheid moet zorgen voor een duurzaam subsidiekader voor de sociaal-culturele organisaties. De subsidies moeten stipt en correct worden uitbetaald. De indexeringsregels vragen een correcte en transparante toepassing.
  • De overheden moeten hun eigen procedures en deadlines respecteren. We pleiten ervoor dat de regelgeving werkt volgens scenario’s die het overschrijden van de besluitvormings- en uitbetalingstermijnen telkens in het voordeel van de organisatie laten uitdraaien (interestlasten bij een laattijdige subsidie, automatische goedkeuring van de aanvraag bij laattijdige beslissing,…). De interne controlediensten van de overheden –die dikwijls mee aanleiding geven tot de vertragingen- moeten mee worden geresponsabiliseerd voor deze procedures. Ook zij moeten zich inschrijven in een klantvriendelijk en rechtszeker kader.
  • We pleiten ervoor dat de Vlaamse overheid en de sector de beleidsprioriteiten in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk ontwikkelt via vormen van communicatieve planning en co-creatie.
  • De Vlaamse overheid zorgt via overleg met de sector voor een groot draagvlak rond de uitvoering en eventuele bijsturingen aan het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
  • De overheid moet waken over een zorgvuldig evenwicht tussen reguliere en projectmatige ondersteuning. Projectmiddelen kunnen zinvol zijn. Zij kunnen iets in gang zetten waar men anders geen tijd of middelen voor heeft. Dit soort projecten kan achteraf worden ingebed in de reguliere werking. De overgang van succesvolle projecten naar een reguliere inbedding bij organisaties moet ook beleidsmatig ondersteuning krijgen, zodat waardevolle initiatieven niet dreigen te verdwijnen, alleen maar omwille van formele redenen.