Betere omkadering van vrijwilligers

Printvriendelijke versie
"Administratieve beslommeringen leggen een hypotheek op vrij initiatief."
Wat gebeurt er? 
200.000 vrijwilligers zijn dag in dag uit in de weer voor hun sociaal-culturele vereniging, beweging of instelling. Ook met de beslommeringen die hierbij komen kijken. Het zijn net deze beslommeringen die blijven toenemen: het invullen van allerlei formulieren, het aanvragen van vergunningen bij het organiseren van activiteiten, de toenemende kosten… Dit legt een zware hypotheek op vrij initiatief. Bovendien weegt de mogelijke aansprakelijkheid bij een fout gelopen initiatief zwaar.
Wat moet er gebeuren? 
De overheden waarderen vrijwillig engagement door een betere omkadering en het offensief terugdringen van administratieve en financiële lasten.
Dat betekent onder meer 
  • Het rapport Samen Vereenvoudigen moet worden geactualiseerd en verder uitgevoerd. We pleiten er ook voor dat het rapport een “gezicht” krijgt binnen de Vlaamse administratie: een ombudsman/-vrouw die zorgt voor concrete verbindingen tussen de sectoren en de Vlaamse overheid. Het rapport maakt tweemaal per jaar voorwerp uit van een overleg tussen de Vlaamse en federale regering.
  • De Vlaamse overheid faciliteert de ontwikkeling van een portaalsite voor het brede sociaal-cultureel werk, waarop duidelijk wordt gemaakt waar organisaties en vrijwilligers rekening mee moeten/kunnen houden bij het organiseren van activiteiten,… De overheid responsabiliseert instanties (zoals de administraties, beheersvennootschappen,…) op transparante en verenigingsvriendelijke communicatie, begeleiding en controle. Deze portaalsite vormt de basis voor een uniek Vlaams loket waar verenigingen rechtstreeks informatie kunnen krijgen en dat ook de basis (back office) kan vormen voor een lokaal uniek loket.
  • De wettelijke obstakels voor een volledige uitrol van het project E-griffie voor vzw’s zijn intussen weggewerkt. Hiervoor zorgden een koninklijk besluit en ministerieel besluit van, respectievelijk, 17 maart 2013 en 18 maart 2013. We vragen om zo snel mogelijk de praktische toepassingen operationeel te maken, zodat vzw’s niet enkel hun oprichting, maar ook alle andere toepassingen elektronisch kunnen afhandelen. Bij de opstart van het E-griffie-project vermeldde de FOD Justitie (jaarverslag – 2011) nog een lagere kostprijs voor de elektronische procedure. Uit de bekendmaking van de tarieven voor 2013 (€ 161,66 voor de oprichting) blijkt dat dit nog niet is gerealiseerd. We dringen erop aan om ook deze belofte meteen te realiseren.
  • De vzw-wet maakt een onderscheid tussen kleine en (zeer) grote vzw’s en koppelt hieraan een aantal bepalingen voor het voeren van een boekhouding. We vragen om, samen met de sector, te onderzoeken of dit concept van een “vzw-light” ook niet op andere domeinen van toepassing kan worden gemaakt, zodat kleine vzw’s automatisch van bepaalde verplichtingen kunnen worden verlost.
  • De wet op het vrijwilligerswerk staat voortdurend onder druk om de vergoedingsregels aan te passen. Dit is nefast voor het basiskader van het vrijwilligerswerk. We staan erop dat er geen verdere uitholling is van deze regels. Discussies over een aantal toepassingen in de semi-agorale sfeer moeten buiten de context van de vrijwilligerswet worden gevoerd. 
  • De overheden onderzoeken een verruiming van de collectieve verzekering voor vrijwilligers, met name ook om de bestuurdersaansprakelijkheid te regelen.